ความสมมาตร (Symmetry)

สัญลักษณ์สำหรับพิกัดความคลาดเคลื่อนของความสมมาตร
ใช้เพื่อกำหนดขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อนในแบบงานทางเทคนิค
ขอบเขตพิกัดถูกควบคุมด้วยระนาบขนานสองระราบที่มีระยะห่างกันอย่างสมมาตรกับระนาบอ้างอิง
มีการแสดงระยะห่างของระนาบคู่ขนานพร้อมกับสัญลักษณ์บนแบบงาน เช่นเดียวกับแกนอ้างอิง
ค่าที่วัดได้จะต้องอยู่ระหว่างระนาบคู่ขนาน

Bความสมมาตร (Symmetry) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: ระนาบกลางของร่องจะต้องอยู่ระหว่างระราบคู่ขนานที่มีห่างกัน 0.07 มม.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.