ความราบ (Flatness)

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผิวที่กำหนดมีระยะห่างอยู่ระหว่างสองแผ่นขนาน
จึงใช้สัญลักษณ์ ความราบ เป็นตัวกำหนด
โดยกำหนดระยะห่างตามหลังสัญลักษณ์
ความราบเป็นพิกัดเผื่อในกลุ่มของรูปทรง
ซึ่งอธิบายระยะห่างของจุดที่เหลื่อมออกและเหลื่อมเข้ามากที่สุดบนพื้นผิว

ความราบ (Flatness) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: สัญลักษณ์พิกัดเผื่อความราบที่มีระยะห่างกัน0.06 มิลิเมตร

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.