ความตั้งฉาก (Perpendicularity)

ในแบบทางเทคนิค พิกัดความคลาดเคลื่อนถูกกำหนด เมื่อระบุผิวที่ต้องการควบคุม
ผิวที่อยู่ในพิกัดจะต้องอยู่ระหว่างระนาบคู่ขนานสองระนาบ
ระนาบคู่ขนานจะมีระยะห่างตามที่กำหนดและตั้งฉากกับผิวอ้างอิง
หากแกนของทรงกระบอกอยู่ในพิกัดความคลาดเคลื่อน
จะต้องอยู่ภายในทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่กำหนด และตั้งฉากกับพื้นผิวอ้างอิง

ความตั้งฉาก (Perpendicularity)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: ขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อนอยู่ระหว่างระนาบคู่ขนานที่มีระยะกัน 0.06 มม. และตั้งฉากกับพื้นผิวอ้างอิง A

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.