ความดันฉีด (Injection Pressure)

เครื่องฉีดสร้างความดันที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนของหลอมไหลเข้าสู่ โพรงแบบ
ความดันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อระยะทางการไหลเพิ่มขึ้นจากจุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดการเติมเต็มชิ้นงาน
โดยทั่วไปแล้วความดันฉีดสูงสุดเกิดขึ้น ณ บริเวณหัวฉีดของเครื่องฉีด
และความดันที่ต้องการสูงสุดในกระบวนการฉีดขึ้นรูปมักเกิดขึ้น ณ จุดสับเปลี่ยน หรือ วีพีสวิตช์
ผนังที่บางทำให้ค่าความแตกต่างของความดันระหว่างทางเข้าและ ด้านหน้าของหลอมไหล เพิ่มสูงขึ้น

ความดันฉีด (Injection Pressure) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: ความดันฉีด ณ จุดสับเปลี่ยน มีค่าสูงสุดที่ทางเข้าของหลอมไหล (สีแดง) และมีค่าต่ำสุดที่ด้านหน้าของหลอมไหล (น้ำเงิน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.