การหายใจของแม่พิมพ์ (Mold Breathing)

ใน ช่วงการเติมเต็ม และ ช่วงการอัด ของกระบวนการฉีดขึ้นรูป แม่พิมพ์ ทั้งสองส่วนจะถูกประกบกัน ด้วยแรงปิดแม่พิมพ์เพื่อต้านความดันจากของหลอมไหล
หากแรงจากความดันใน โพรงแบบ สูงกว่า แรงปิดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์จะถูกผลักให้เปิดออก มีระยะตั้งแต่ช่วงหลักไมครอน ถึง หลักสิบไมครอน การเปิดออกของแม่พิมพ์เรียกว่า การหายใจของแม่พิมพ์
ระยะการหายใจของแม่พิมพ์ที่มากเกินไปสามารถทำให้เกิดครีบ แต่ในทางกลับกัน หากระยะการหายใจของแม่พิมพ์น้อยเกินไป จะส่งผลให้เกิดการอัดอากาศและเกิดรอยไหม้
การหาความเหมาะสมของแรงปิดแม่พิมพ์ที่ต้องการ สามารถติดตั้งไดอัลเกจเข้ากับแม่พิมพ์เพื่อตรวจสอบการหายใจของแม่พิมพ์
ระยะการหายใจของแม่พิมพ์ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านคุณภาพของ ชิ้นงาน ฉีดขึ้นรูป วัสดุ และขนาดของเครื่องฉีด

การหายใจของแม่พิมพ์ (Mold Breathing)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: การหาระยะการหายใจของแม่พิมพ์โดยใช้ไดอัลเกจ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.