ขนาดตัวอย่าง (Sampling size)

เมื่อ ชิ้นงาน ฉีดพลาสติกถูกผลิตเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำชิ้นงานบางส่วนตามที่กำหนดออกมาจากการผลิต เพื่อทำการประเมินและตรวจสอบชิ้นงานเหล่านี้จึงถูกเรียกว่า ขนาดตัวอย่าง
ซึ่งไม่มีกฎตายตัวว่าขนาดตัวอย่างควรเป็นเท่าไร
แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจสอบชิ้นงานจำนวนมากชิ้นเท่าไร ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะยิ่งมีความใกล้เคียงกับชิ้นงานที่ไม่ถูกตรวจสอบเท่านั้น
ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของเวลา การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ เมื่อเทียบกับความถี่ของชิ้นงานเสียเพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างให้เหมาะสม

ขนาดตัวอย่าง (Sampling size)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: การเลือกขนาดตัวอย่างจากชิ้นงานจำนวนหนึ่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

น้ำหนักเป้าหมาย (Target Weight)
พิกัดความเผื่อ (Tolerance)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.