การกระจายความดัน (Pressure Distribution)

ความดันที่ตำแหน่งต่าง ๆ ภายใน โพรงแบบ (Cavity)/ทางวิ่งเรียกว่า การกระจายความดัน
ตามหลักการแล้วในกระบวน การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) การกระจายความดันควรสม่ำเสมอทั่วทั้งโพรงแบบหลังจากที่พลาสติกหลอมไหลเต็มโพรงแบบ ซึ่งจะทำให้ ชิ้นงาน (Part) ฉีดขึ้นรูปหดตัวอย่างสม่ำเสมอกัน
แต่ในความเป็นจริงเนื่องด้วยพฤติกรรมการระบายความร้อนที่แตกต่างกันของชิ้นงาน จึงทำให้มีความแตกต่างในการกระจายความดันเกิดขึ้นได้

ดังนั้น การจำลองการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding Simulation) จึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการพยากรณ์ความดันภายในโพรงแบบ
ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการกระจายความดันอย่างสม่ำเสมอ

การกระจายความดัน (Pressure Distribution)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก
การกระจายความดัน (Pressure Distribution)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การกระจายความดันภายในโพรงแบบเมื่อสิ้นสุดการฉีดเติมเต็ม
การกระจายความดันภายในโพรงแบบในช่วงการฉีดย้ำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.