แผนภาพ pvT (pvT-Diagram)

ธรรมชาติของ การหดตัว ใน ชิ้นงานฉีด คือ พฤติกรรมทางเทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ
พฤติกรรมนี้ถูกแสดงเป็นแผนภาพ pvT ซึ่งประกอบด้วยปริมาตราจำเพาะ (v) เป็นฟังก์ชั่นของ ความดัน (p) และ อุณหภูมิ (T)
โดยผ่านการทดสอบความสามารถในการอัดตัวและขยายตัวทางความร้อนของ พอลิเมอร์
แผนภาพ pvT ของวัสดุที่โครงสร้าง อสัณฐาน และ แบบกึ่งผลึก มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
จากภาพแสดงเส้นความดันที่แตกต่างกัน โดยกำหนดให้เป็น p0 p1 และ p2 สำหรับวัสดุแต่ละโครงสร้าง
เมื่อสถานะเป็นของเหลว ปริมาตรจำเพาะของโครงสร้างทั้งสอบแบบลดลงเป็นเส้นตรงเมื่ออุณหภูมิลดลง
เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็นของแข็ง วัสดุอสัณฐาน (สีเขียว) ยังแสดงการลดลงเป็นเส้นตรง แต่ขณะที่วัสดุกึ่งผลึก (สีแดง) แสดงการลดลงของปริมาตรจำเพาะเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเมื่ออุณหภูมิลดลง
ความแตกต่างของพฤติกรรมทั้งสองแบบในแผนภาพ pvT สามารถอธิบายถึงเหตุผลการหดตัวที่มากกว่าของวัดสุ เทอร์โมพลาสติก แบบกึ่งผลึก เมื่อเปรียบเทียบกับ แบบอสัณฐาน

แผนภาพ (pvT) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พลาสติก: แผนภาพ pvT ของ วัสดุอสัณฐาน (ด้านซ้าย) และ วัสดุกึ่งผลึก (ด้านขวา)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อีลาสโตเมอร์ (Elastomer)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.