การหายใจของแม่พิมพ์ (Mold Breathing)

ใน ช่วงการเติมเต็ม และ ช่วงการอัด ของกระบวนการฉีดขึ้นรูป แม่พิมพ์ ทั้งสองส่วนจะถูกประกบกัน ด้วยแรงปิดแม่พิมพ์เพื่อต้านความดันจากของหลอมไหล
หากแรงจากความดันใน โพรงแบบ สูงกว่า แรงปิดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์จะถูกผลักให้เปิดออก มีระยะตั้งแต่ช่วงหลักไมครอน ถึง หลักสิบไมครอน การเปิดออกของแม่พิมพ์เรียกว่า การหายใจของแม่พิมพ์
ระยะการหายใจของแม่พิมพ์ที่มากเกินไปสามารถทำให้เกิดครีบ แต่ในทางกลับกัน หากระยะการหายใจของแม่พิมพ์น้อยเกินไป จะส่งผลให้เกิดการอัดอากาศและเกิดรอยไหม้
การหาความเหมาะสมของแรงปิดแม่พิมพ์ที่ต้องการ สามารถติดตั้งไดอัลเกจเข้ากับแม่พิมพ์เพื่อตรวจสอบการหายใจของแม่พิมพ์
ระยะการหายใจของแม่พิมพ์ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านคุณภาพของ ชิ้นงาน ฉีดขึ้นรูป วัสดุ และขนาดของเครื่องฉีด

การหายใจของแม่พิมพ์ (Mold Breathing)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: การหาระยะการหายใจของแม่พิมพ์โดยใช้ไดอัลเกจ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

จำนวนโพรงแบบ (Cavity Count)

แม่พิมพ์ฉีดประกอบไปด้วยโพรงแบบ อย่างน้อย 1 โพรงแบบ หรือ มากกว่า
จำนวนทั้งหมดของโพรงแบบมักจะถูกเรียกว่า จำนวนโพรงแบบ
ปรกติจะใช้ในกรณีที่โพรงแบบทั้งหมดเหมือนกัน
หาก แม่พิมพ์ มีจำนวนโพรงแบบมากก็จะสามารถผลิต ชิ้นงาน ต่อ 1 วัฏจักร ได้จำนวนมาก
ทำให้ลดเวลาการผลิตและต้นทุนของชิ้นงาน
แต่มีข้อเสียคือ หากเกิดข้อบกพร่องกับแม่พิมพ์หรือชิ้นงาน จะทำให้ผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมายภายในระยะเวลาอันสั้น
และ แรงปิดแม่พิมพ์ จะเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนโพรงแบบ

จำนวนโพรงแบบ (Cavity Count)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: แม่พิมพ์หลายโพรงแบบที่มีจำนวนโพรงแบบเท่ากับ 4

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ตำแหน่งทางเข้า (Gate Position)

ในการฉีดขึ้นรูป ของหลอมไหลถูกฉีดเข้าไปใน โพรงแบบ ผ่านทางเข้า
ดังนั้น ทางเข้าจึงมีความสำคัญต่อคุณภาพของชิ้นงานเป็นอย่างมาก
ลักษณะการเกิด รอยประสาน การเกิด การอั้นอากาศ และ การเรียงตัวของเส้นใยแก้ว ล้วนขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางเข้า
ความแตกต่างของระยะทางการไหลส่งผลกระทบต่อความดันที่ต้องการเติมเต็ม โพรงแบบ
ขนาดของทางเข้าเป็นตัวกำหนดช่วง เวลาย้ำ
มากไปกว่านั้น ตำแหน่งทางเข้ายังอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการ บิดตัว

ตำแหน่งทางเข้า (Gate Position) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: ลักษณะการเติมเต็มชิ้นงานโดยตำแหน่งทางเข้าที่แตกต่างกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ทางเข้าขอบ (Edge Gate)

หนึ่งในทางเข้าพื้นฐานสำหรับกระบวน การฉีดขึ้นรูป คือ ทางเข้าขอบ
ปรกติทางเข้าขอบมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามเส้นแบ่งแม่พิมพ์
และทำหน้าที่เชื่อมต่อ ระบบทางวิ่ง กับ โพรงแบบ
ส่วนมากทางเข้าขอบจะอยู่บริเวณขอบด้านข้างของโพรงแบบ
และขึ้นรูปด้วยกระบวนการพื้นฐานเช่น การกัด
แต่มีข้อเสียคือ ทางเข้ายังคงเชื่อมต่อกับ ชิ้นงาน หลังจาก การปลด และมีขั้นตอนการตัดแยกเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเกิด รอยพ่น ที่ชิ้นงาน เนื่องจากลักษณะของทางเข้า

ทางเข้าขอบ (Edge Gate)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: ลักษณะการเติมเต็มชิ้นงานด้วยทางเข้าขอบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ทางเข้าเลื่อม (Lapped Edge Gate)
ทางเข้าอุโมงค์ (Tunnel Gate)
ทางเข้ากล้วย (Banana Gate)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ปลอกนำฉีด (Sprue Bushing)

ในกระบวน การฉีดขึ้นรูป ของหลอมไหลถูกส่งออกมาจาก หัวเครื่องฉีด ไปยังปลอกนำฉีด และผ่าน ระบบทางวิ่ง หรือเข้าสู่ โพรงแบบ
หัวฉีดของเครื่องฉีดจะกดไปที่ปลอกนำฉีด เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล รัศมีของปลอกนำฉีดต้องมีขนาดใหญ่กว่าหัวฉีดอย่างน้อย 1 มม.
ปลอกนำฉีดมีทั้งแบบไม่มีรัศมี และแบบมีรัศมีที่มีขนาดตั้งแต่ 15.5 มม. ถึง 40.0 มม.
หากปลายปลอกนำฉีดส่วนล่างมีลักษณะเป็นโครงร่าง จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งเพื่อป้องกันการหมุน ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้สลัก หรือตัดเฉือนด้านข้างให้เรียบ

ปลอกนำฉีด (Sprue Bushing)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: ปลอกนำฉีดพร้อมรูเจาะสำหรับสลัก เพื่อป้องกันการหมุนตัว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Design)
ตัวกำหนดศูนย์กลาง (Centering)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.