IoT (Internet of Things)

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้การทำงานหรือธุรกิจง่ายขึ้น เป็นสิ่งสำคัญต่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่
คำศัพท์สำคัญในบริบทนี้คือ IoTซึ่งถูกบัญญัติโดย Mark Weiser ในปี 1991
โดยอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุทางกายภาพและเสมือน
หลักสำคัญของแนวคิดนี้คือ การสื่อสารระหว่างวัตถุแต่ละชิ้นผ่านเครือข่ายแบบรวมศูนย์
จุดมุ่งหมายคือ การจัดการโครงสร้างของกระบวนการผลิต และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการตรวจหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแต่เนิ่น ๆ เพื่อใช้มาตรการแก้ไขแบบอัตโนมัติ

IoT (Internet of Things) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีอัตโนมัติ: เครือข่ายที่วัตถุต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

DiagBes

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

การ์ดเครือข่าย (Network card)

เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นได้ ต้องมีส่วนประกอบพิเศษ
ในคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบนี้เรียกว่า การ์ดเครือข่าย
ข้อมูลถูกส่งและรับผ่านสายสัญญาณ
เพื่อให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์มีความเสถียร จึงเลือกใช้สายที่เรียกว่า Ethernet
ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการ์ดเครือข่าย และคุณภาพของสายสัญญาณ

การ์ดเครือข่าย (Network card)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีอัตโนมัติ: ภาพการ์ดเครือข่ายทั่วไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

สวิตซ์ (Switch)
รีพีตเตอร์ (Repeater)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ตัวแปลงเพศ (Gender Changer)

Two cables with same plug type (male plug to male plug and female plug to female plug) cannot be connected directly.
A so called gender changer is used for the connection.
In the inside of the gender changer a side switch takes place, thus the numbers of the pins on both sides stay the same as before.
It is called gender changer as a male plug becomes a female plug with the help of a gender changer and vice versa.

สายสัญญาณ 2 เส้นที่มีตัวต่อเหมือนกัน (ตัวต่อแบบตัวผู้กับตัวผู้ หรือ ตัวต่อแบบตัวเมียกับตัวเมีย) จะไม่สามารถต่อกันได้โดยตรง ต้องใช้ตัวแปลงเพศในการเชื่อมต่อ โดยภายในตัวแปลงเพศของตัวต่อต้องมีจำนวนขาสัญญาณเท่ากัน

ตัวแปลงเพศ(Gender Changer) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ: ตัวแปลงเพศแบบ 9 ขา และ แบบ 25 ขา (ตัวผู้/ตัวเมีย)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พอร์ตRS232
พอร์ตDSub9
พอร์ตDB25

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

เครื่องชั่ง (Scale)

หากเราต้องการทราบสิ่งของมีน้ำหนักเท่าไร เราต้องวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรก โดยใช้คานเดี่ยวที่มีถาดผูกไว้ที่ปลายทั้งสองข้าง
เพื่อวัดน้ำหนัก สิ่งของจะถูกวางไว้ที่ถาดด้านหนึ่ง ส่วนถาดอีกด้านหนึ่งจะว่างสิ่งของที่กำหนดและทราบน้ำหนักจนกว่าคานกลับไปอยู่ในระนาบแนวนอน
ในปัจจุบัน เราใช้เครื่องชั่งแบบกลไกและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์แปลงการเสียรูปเนื่องจากน้ำหนัก เป็นสัญญานอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เสตรนเกจ

เครื่องชั่ง (Scale) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

อัตโนมัติ: เครื่องชั่งเชื่อมต่อกับสาย RS232 เพื่อการส่งสัญญาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Xscale (Xscale)
แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.