ทั่วโลก (อ้างอิงข้อมูลปี ค.ศ. 2018) มีการแปรรูปพลาสติกประมาณ 400 ล้านตันต่อปี
ในระหว่างและหลังจากการใช้งาน ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกอาจแตกแยกออกเป็นส่วน ๆ
อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุแตกต่างกันออกไป
จากชิ้นงานพลาสติกขนาดใหญ่ กลายเป็นพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ
ถ้าขนาดของชิ้นพลาสติกอยู่ระหว่าง 5 มิลลิเมตรถึง 1 ไมโครเมตร (0.001 มิลลิเมตร) จะเรียกว่า ไมโครพลาสติก
เมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายจนกลายเป็นอนุภาคเล็ก ๆ
หากมีขนาดอยู่ระหว่าง 1 ไมโครเมตรถึง 100 นาโนเมตร (0.0001 มม.) จะเรียกว่า ไมโครพลาสติกย่อย
หากอนุภาคมีขนาดต่ำกว่า 100 นาโนเมตรเรียกว่า นาโนพลาสติก
ไมโครพลาสติกจะส่งผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด
ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ และกำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยอย่างจริงจัง

ไมโครพลาสติก (Mikroplastic) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


พลาสติก: ไมโครพลาสติกที่ปลายนิ้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อีลาสโตเมอร์ (Elastomer)
Bเทอร์โมพลาส (Thermoplast)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.