โดยทั่วไปแม่พิมพ์จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตามลักษณะการทำงาน
ด้านที่เคลื่อนที่ได้ในระหว่างการผลิตเรียกว่า ส่วนเคลื่อนที่
ส่วนนี้จะรวมชุด เข็มดันปลด ด้วย ทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส่วนดันปลด

ส่วนเคลื่อนที่ (Movable Side) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


การฉีดขึ้นรูป: ส่วนประกอบสีเขียวคือ ส่วนเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.