ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกประกอบไปด้วย:
(1) เวลาฉีด, (2) เวลาอัด/ย้ำ, (3) เวลาหล่อเย็น และ (4) เวลาเปิดแม่พิมพ์, ปลดชิ้นงานและปิดแม่พิมพ์
การหมุนเวียนครบทั้ง 4 ขั้นตอนถือเป็น 1 วัฏจักรการฉีด และหมุนเวียนต่อไปจนกว่าจะหยุดกระบวนการผลิต

วัฏจักรการฉีด (Cycle) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


กระบวนการฉีดขึ้นรูป: วัฏจักรคือหนึ่งหน่วยของการผลิตการผลิตชิ้นงานทั้งหมด


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.